Сертифікація систем управління якістю

Порядок надання послуг з сертифікації систем управління якістю    

Експерт документації з оцінювання відповідності реєструє отриману заявку.

У разі неналежного оформлення заявка повертається клієнту на доопрацювання.

Експерт документації з оцінювання відповідності оформляє, затверджує у директора та надсилає клієнту рішення за заявкою . Позитивне рішення підтверджує, що вимоги до сертифікації чітко визначені. Негативне рішення наводить причини відхилення заявки. Термін винесення рішення за заявкою не перевищує одного місяця з дати її реєстрації

Експерт документації з оцінювання відповідності надсилає клієнту опитувальну анкету i перелік вихідних матерiалiв. Матеріали, отримані від клієнта, мають статус конфіденційних.

Після отримання вiд клієнта запитаних документів експерт документації з оцінювання відповідності готує і затверджує у директора програму аудиту на цикл сертифікації. Сертифікація клієнта, виконана іншим органом з сертифікації, до уваги не береться і на обсяг вимог програми аудиту не впливає.

Первинний сертифікаційний аудит системи управління якістю проводиться у два етапи.

Перший етап аудиту охоплює цілі, критерії та сферу аудиту, зокрема ідентифікацію процесів, які підлягатимуть аудиту, дату аудиту, прізвища, ролі та обов'язки членів групи аудиту. У разі необхідності група аудиту частину першого етапу аудиту проводить у клієнта (з узгодженням плану з ним).

Другий етап аудиту має на меті оцінку результативності системи управління якістю на місці розташування клієнта.

Не пізніше, ніж у мiсячний термiн пiсля заключної наради керівник групи аудиту складає звіт про аудит і надає клієнту.

Експерт документації з оцінювання відповідності надсилає клієнту рішення про видачу сертифіката.

У разі негативного рішення експерт документації з оцінювання відповідності повідомляє клієнта про апеляційні процедури. Якщо під час перевірки виявлені незначні невiдповiдностi, які швидко можуть буди усунені, клієнту дозволяється в термін до 6 мiсяцiв звернутись з повторною заявкою, яка розглядатиметься за скороченою схемою перевірки лише незадовiльних процесiв. Якщо система має серйознi невiдповiдностi, якi можуть бути усуненi лише протягом тривалого часу, то оцiнка здiйснюватиметься за повною схемою.

В разі позитивного рішення клієнту надається сертифікат та з ним підписується ліцензійна угода.

Якщо не пiзнiш, нiж за 3 мiсяцi до закiнчення термiну дії сертифіката його власник подає заявку на ресертифікацію, то з урахуванням результатів підтримування сертифіката за рішенням директора ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» її схема може індивідуалізуватись

Підтримування сертифікації

ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» підтримує сертифікацію, базуючись на позитивному висновку керівника групи аудиту. У разі отримання від власника сертифіката повідомлень про зміни, які можуть призвести до суттєвої невідповідності системи управління якістю застосовним вимогам, керівник групи аудиту повідомляє директора ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» про необхідність ініціювати перевірку незалежним компетентним персоналом для визначення можливості підтримувати сертифікацію.

Експерт документації з оцінювання відповідності  контролює діяльність з наглядання згідно з програмою і проводить моніторинг звітів комісій з наглядових аудитів для забезпечення ефективності сертифікації. Наглядання проводиться регулярно з моніторингом репрезентативних об’єктів і функцій, охоплений сферою системи управління якістю з урахуванням усіх доречних змін.

У разі введення нових законодавчих або регламентувальних вимог експерт документації з оцінювання відповідності  спілкується з власниками сертифікатів стосовно характеру і дати внесення змін, а після затвердження змінених вимог визначає терміни впровадження коригувальних заходів, попереджає про тимчасову зупинку дії або скасування сертифіката у випадку їх нездійснення, забезпечує контроль виконання. У разі письмового прохання власника сертифіката пройти нагляд на відповідність новим вимогам, група аудиту з нагляду за наказом директора це ураховує.

Керівник групи аудиту складає, затверджує у директора і візує у керівництва власника сертифіката до початку нагляду його план.

У разі розгалуженої структури власника сертифіката при складанні плану нагляду застосовується вибірка підрозділів.

Нагляд здійснюється згідно з планом, невiдповiдностi документуються. Висновки за результатами керівником групи аудиту доводить до відому на заключній нараді.

Протягом місяця після заключної наради керівник групи аудиту надає власнику сертифіката примірник оформленого з урахуванням вимог ДСТУ IS0\IEC TS 17022:2015 і затвердженого директором ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» або його заступником (особою, що не брала участь у нагляді) звіту.

Рішення щодо стану сертифікації за результатами нагляду ухвалює директор ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” або його заступник (особа, що не брала участі у нагляді) на підставі позитивного висновку групи аудиту, аналізу достатності інформації, викладеної у звіті, підтвердження результативності коригувальних дій, іншої доречної інформації.

Повторна сертифікація (ресертифікація)

Мета повторного сертифікаційного аудиту - підтвердження постійної відповідності і результативності системи управління якістю власника сертифіката та її відповідності і придатності для сфери сертифікації на підставі оцінки виконання вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2009). Цей аудит проводиться до закінчення дії сертифікату.

Заходи з повторної сертифікації охоплюють аналіз звітів попередніх наглядових аудитів і результативності системи управління якістю власника сертифіката протягом останнього циклу сертифікації. У разі наявності суттєвих змін в системі управління якістю власника сертифіката або законодавчих чи регламентувальних змін директор ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» визначає необхідність проведення аудиту першого етапу.

Для суттєвих невідповідностей група аудиту з повторної сертифікації визначає терміни коригувань/коригувальних дій і перевіряє їх впровадження до закінчення дії сертифікації.

Директор ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» ухвалює рішення щодо повторної сертифікації, ґрунтуючись як на результатах повторного сертифікаційного аудиту, так і на результатах перевіряння системи протягом дії сертифікації та скаргах споживачів.

Якщо повторна сертифікація успішно проведена до дати завершення дії чинного сертифіката, то на цій даті ґрунтується дата завершення дії нового сертифіката. Дата рішення щодо видання нового сертифіката завжди передує даті його видання.

Якщо до дати завершення дії чинного сертифіката не проведений аудит повторної сертифікації або не перевірено впровадження коригувань і коригувальних дій щодо суттєвих невідповідностей, то рішення про видання сертифіката не ухвалюється і дія чинного сертифіката не подовжується з інформуванням власника сертифіката.

Якщо після закінчення терміну дії сертифіката заходи з повторної сертифікації завершуються в термін до 6 місяців, то  сертифікація поновляється. В іншому випадку повторно проводиться щонайменше аудит другого етапу. Дата рішення щодо видання нового сертифіката завжди передує даті його видання. Дата завершення дії нового сертифіката ґрунтується на даті завершення дії чинного сертифіката

 Розширення сфери сертифікації

У разі отримання заявки власника сертифіката щодо розширення сфери сертифікації  експерт  документації з оцінювання відповідності аналізує ії.

Директор ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” у позитивному рішенні за заявкою визначає обсяг подальших робіт, які проводяться у поєднанні з наглядовим аудитом.

Директор ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ” ухвалює рішення щодо розширення сфери  сертифікації на підставі:

 • достатності інформації щодо вимог та сфери сертифікації.
 • визнання і перевірки коригувань і коригувальних дій для суттєвих невідповідностей;
 • аналізу і прийняття запланованих клієнтом коригувань і коригувальних дій щодо несуттєвих невідповідностей.

Короткострокові аудити

ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» може проводити додаткові короткострокові аудити у стислі строки або без попереднього повідомлення. за встановленими вимогами у разі:

 • розслідування отриманих скарг
 • дослідження внесених власником сертифіката змін
 • відновлення дій щодо призупинених сертифікацій

Власника сертифіката повідомляють заздалегідь обґрунтованим листом про умови термінового короткострокового аудиту.

Склад групи аудиту з короткострокового аудиту містить найдосвідчених аудиторів та із власником сертифіката не узгоджується.

Призупинення, скасування, скорочення сфери сертифікації

Директор ООВ ДП ”ВНІТІ-ТЕСТ” ухвалює рішення про тимчасове зупинення дії сертифіката на встановлений термін (не більше 6 місяців) у випадках:

 • виявлення постійної або суттєвої невідповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2009), зокрема щодо ефективності,
 • перешкоджання проведенню наглядових аудитів з встановленою періодичністю з боку власника сертифіката,
 • наявності офіційного прохання власника сертифіката,
 • наявності рекламацій на продукцію, на яку поширюється дія системи,
 • виявлення неправильного використання сертифіката,
 • виявлення порушення правил або процедур, установлених ООВ ДП “ВНІТІ-ТЕСТ”,

Під час призупинення сертифікації  сертифікат є тимчасово недійсним. Директор ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» своїм рішенням поновлює призупинену сертифікацію, якщо причина призупинення у встановлений термін вирішена. Неспроможність вирішити проблему має своїм результатом рішення директора ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» про скасування сертифіката або скорочення сфери сертифікації.

Директор ООВ ДП ”ВНІТІ-ТЕСТ” ухвалює рішення про дочасне скасування сертифіката у випадках:

 • виявлення принципової невідповідності системи вимогам,
 • невиконання власником сертифіката змінених вимог сертифікації (у разі змін),
 • непостачання власником сертифіката продукції протягом тривалого часу,
 • невиконання власником сертифіката фінансових зобов`язань перед ООВ ДП“ВНІТІ-ТЕСТ“
 • наявності офіційного прохання власника сертифіката.

Призупинка або скасування сертифіката здійснюється для всієї сфери сертифікації. Рішення про призупинення та скасування сертифіката надсилається власнику сертифіката з вимогою повернення скасованого сертифіката для його знищення та повідомляє про скасування зацікавлені організації.

Директор ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ» своїм рішенням скорочує сферу сертифікації для виключення її частин, якщо відносно них власник сертифіката постійно або суттєво не відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2009).